Reosiguranje

Preuzimanje rizika vršimo u saradnji sa našim osiguranicima, pri čemu utvrđujemo:

  • Osigurane rizike - osnovne i dopunske osiguranu sumu
  • Trajanje osiguranja,
  • Uslove plaćanja premije i
  • Ostale vidove saradnje.

Da bismo kvalitetno zaštitili imovinu osiguranika od katastrofalnih šteta i ekonomski zaštitili zajedničke interese obezbijedili smo reosiguravajuće pokriće putem DD Bosna Reosiguranja, Sarajevo (www.bosnare.ba) koje zajedno sa ERC FRANKONA Njemačka, SWISS RE Švicarska i LLOYD'S Velika Britanija i drugim zajednički raspodjeljuju i nose preuzete rizike, tako da smo u mogućnosti preuzeti najveće rizike.