Disperzija rizika?

Raspodjela rizika u prostoru i vremenu. Prostorna disperzija rizika omogućava osiguravatelju izravnanje šteta premijama na tom prostoru, tj. postiže se kompenzacija šteta postignutim uplatama premije. Pri tom treba imati u vidu da se premije i štete moraju matematski obraditi tako da pokrivaju isto razdoblje odnosno da se ubranim premijama pokrivaju štete koje nastaju do trenutka trajanja obaveze iz uplaćene premije.  Npr. neko uplati premiju u decembru tekuće godine, pa obaveza osiguravatelja iz te premije traje sve do decembra iduće godine.