Kako se postupa u slučaju pronalaska osiguranih stvari ili opreme?

Ako osiguranik ne bilo koji način sazna gdje se nalaze osigurane stvari, dužan je da preduzme sve potrebne mjere, naročito preko nadležnih organa, da se utvrdi identičnost ovih stvari i da mu se iste vrate što prije. Pa tako je dužan da o ovom saznanju, preuzetim mjerama i rezultatu istih obavijesti osiguravatelja u najkraćem roku. Ako osiguraniku nije isplaćena naknada , a nije protekao rok za isplatu naknade za pronađene stvari, iz uslova za osiguranje imovine, osiguranik je dužan da pronađene stvari vrati natrag. Ako su ukradene stvri pronađene nakon isplate naknade iz osiguranja ili po isteku roka za isplatu, osiguranik ih može zadržati za sebe, ali je dužan da osiguravatelju vrati primljenu naknadu za neoštećene stvari uz odbitak neophodnih troškova preuzimanja, koji ne mogu preći iznos isplaćene naknade, a oštećene stvari može zadržati po cijeni sporazumno utvrđenoj sa osiguravateljem i vratiti mu samo odgovarajući dio primljene naknade. Ukoliko osiguranik ne želi da zadrži ove stvari, one prelaze u vlasništvo osiguravatelja.