Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Kako se postupa u slučaju pronalaska osiguranih stvari ili opreme?

Ako osiguranik ne bilo koji način sazna gdje se nalaze osigurane stvari, dužan je da preduzme sve potrebne mjere, naročito preko nadležnih organa, da se utvrdi identičnost ovih stvari i da mu se iste vrate što prije. Pa tako je dužan da o ovom saznanju, preuzetim mjerama i rezultatu istih obavijesti osiguravatelja u najkraćem roku. Ako osiguraniku nije isplaćena naknada , a nije protekao rok za isplatu naknade za pronađene stvari, iz uslova za osiguranje imovine, osiguranik je dužan da pronađene stvari vrati natrag. Ako su ukradene stvri pronađene nakon isplate naknade iz osiguranja ili po isteku roka za isplatu, osiguranik ih može zadržati za sebe, ali je dužan da osiguravatelju vrati primljenu naknadu za neoštećene stvari uz odbitak neophodnih troškova preuzimanja, koji ne mogu preći iznos isplaćene naknade, a oštećene stvari može zadržati po cijeni sporazumno utvrđenoj sa osiguravateljem i vratiti mu samo odgovarajući dio primljene naknade. Ukoliko osiguranik ne želi da zadrži ove stvari, one prelaze u vlasništvo osiguravatelja.