Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Želim osigurati veće staklene površine. Molim vas za detaljnije obavještenje u vezi sa osiguranim opasnostima (rizicima) od loma stakla kao i obavezama osiguravatelja.

Osiguranjem po Uslovima za osiguranje stakla od loma pruža se osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu : prilikom premještanja ili namještanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u ispravi o osiguranju ; ogrebotinom, izjedanjem i sl. oštećenjima na površini osiguranih stvari ; klizanjem i slijeganjem tla ; kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice. Ako se posebno ugovori, osiguravatelj će biti u obavezi također da isplati naknadu za štetu:

  1. Na slikama, natpisima i ukrasima, ako je šteta prouzrokovana od istog štetnog događaja, kao i štetu na samoj osiguranoj stvari na kojoj se nalazi slika, natpis ili ukras
  2. Na stavrima smještenim u izlogu, oštećenim ili uništenim od direktnog udara osiguranih stvari.

Ako se ugovori osiguranje neon cijevi sa ostalim pripadajućim uređajima, osiguranje pokriva i štete uslijed neposrednog dejstva električne struje (kratkog spoja), požara kablova, obrazovanja svijetlećih lukova i sl. nestaklenim dijelovima, kao i šete uslijed:

  1. Grešaka u konstrukciji, livenju i materijalu, ukoliko za ove štete nije u obavezi isporučilac i posebnih pogonskih nezgoda ukoliko ove nisu neposredno posljedica trajnog utjecaja hemijskih (korozija, oksidacija), termičkih ili mehaničkih uzroka, istrošenosti, starosti, lošeg održavanja ili dotrajalosti zbog redovne upotrebe, pa makar i prijevremene.

Štete uslijed posebnog dejstva atmosferskog elektriciteta obuhvaćene su osiguranjem samo onda, ako je uređaj pregledan od strane nadležnog organa i primljen kao ispravan.