Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Ako zaključim auto-kasko osiguranje motornog vozila, šta se dešava s policom osiguranja prilikom prodaje motornog vozila i da li se vraća premija osiguranja?

Promjenom nosioca prava korištenja ili prava svojine na osiguranom vozilu ugovor o osiguranju prestaje 24-tog sata petog dana od dana kada je novi korisnik, odnosno vlasnik preuzeo vozilo. Raniji korisnik, odnosno vlasnik ima pravo na povrat premije za neiskorišteno vrijeme trajanja osiguranja ukoliko se u proteklom periodu trajanja osiguranja nije ostvari osigurani slučaj. Ako dođe do promjene vlasnika vozila na osnovu nasljeđivanja ugovor se mijenja. Ako osigurana stvar bude uništena prije početka obaveze osiguravatelja ugovoraču osiguranja vraća se iznos plaćene premije. Ako osigurana stvar bude uništena poslije početka obaveze osiguravatelja od rizika koji nisu obuhvaćeni osiguranjem ili je totalna šteta nadoknađena iz osnova osiguranja od odgovornosti prouzrokovatelja štete, ugovaratelju osiguranja se vraća iznos premije za preostalo vrijeme trajanja osiguranja od dana kada osiguravatelj primi pismeeni zahtjev ugovaratelja osiguranja, ukolio se u proteklom periodu trajanja osiguranja nije ostvario osigurani slučaj. Ako osigurana stvar bude uništena poslije početka obaveze osiguravatelja, od rizika obuhvaćenih osiguranjem, osiguravatelju pripada cijeli iznos premije za tekuću godinu osiguranja, odnosno ukupan iznos obračunate premije za ugovoreni period osiguranja.

Premija se vraća na zahtjev ugovaraču osiguranja uz podnošenje dokaza da su ispunjeni uslovi za njeno vraćanje. Ako se vozilo odjavi kod nadležnog organa uz predaju registarskih tablica , osiguranje se može otkazati i premija se vraća za preostalo vrijeme trajanja osiguranja, ako osiguravatelj od tog vremena nije platio naknadu iz osiguranja i ako nije prijavljen.