Ako postoji zaključena polica auto - kasko osiguranja i desi se osigurani slučaj u periodu trajanja osiguranja, šta je obaveza osiguranika?

Potpuno kasko osiguranje motornih vozila uključuje naknadu štete prouzrokovanu uništenjem i oštećenjem osiguranog vozila kao i alata, pribora i rezervnih dijelova osiguranih u smislu uslova za kasko osiguranje motornih vozila od osnovnih rizika: saobraćajne nezgode, pada ili udara nekog predmeta, požara, udara groma, ekspolozije, osim eksplozije od nuklearne energije, oluje, grada, snježne lavine, pada vazdušnih letjelica svih vrsta, manifestacija i demonstracija, zlonamjernih postupaka ili objesti zrećih lica, oštećenja tapacirunga prouzrokovanog prilikom pružanja prve pomoći licima koja su povrijeđena u saobraćajnoj nesreći ili na neki drugi način, namjernog prouzrokovanja štete na osiguranoj stvari u cilju sprječavanja veće štete. Ako se ugovori ili plati odgovarajuća premija, osiguranjem se pokriva i rizik krađe, provalne krađe, poplave, bujice, visoke vode.

Osiguranik gubi pravo iz osiguranja u skladu sa uslovima za kasko osiguranje motornih vozila za vrijeme dok vozilom upravlja lice bez odgovarajuće dozvole za upravljanje, za vrijeme dok vozilom upravlja vozač pod dejstvom alkohola, droga ili drugih narkotika i ako je šteta prouzrokovana namjerno ili prijevarom.

 

Kad nastane osigurani slučaj na osnovu koga se traži naknada iz osiguranja, osiguranik je dužan da postupi prema slijedećem:

  1. Da odmah preduzme sve mjere koje su u njegovoj mogućnosti za otklanjanje i smanjenje štete, da oštećenu, osiguranu stvar obezbijedi od daljih oštećenja, kao i da se pri tom pridržava uputstva koje mu da osiguravatelj, odnosno njegov predstavnik.
  2. Da odmah, najkasnije u roku od tri dana po saznanju, osiguravatelju prijavi da je na osiguranoj stvari nastala šteta ostvarenjem osigurane opasnosti, odnosno da je nastao osigurani slučaj i da što prije, a najkasnije u roku od tri dana, pismeno potvrdi prijavu učinjenu usmeno, telefonski ili neposredno radio-vezom.
  3. Da u svim slučajevima predviđenim propisima, a naročito kada je šteta prouzrokovana od požara, eksplozije, krađe, razbojništva i saobraćajne nezgode, prijavi nadležnom organu unutrašnjih poslova i navede koje su sve stvari uništene.
  4. Da o nastanku osiguranog slučaja osiguravatelju da popis uništenih stvari uz približno naznačenje njihovih vrijednosti.
  5. Da do uvida o oštećenju od strane predstavnika osiguravatelja ne promijeni stanje oštećenih, odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno spriječavanja uvećanja šteta.


Osiguranik je dužan da osiguravatelju pruži sve podatke sa kojima raspolaže, a koji su neophodni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Osiguravatelj može isto tako zahtjevati da mu osiguranik pribavi i druge dokaze, ukoliko je to potrebno i opravdano radi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete, a naročito dokaz da je osiguranik prijavio nastanak događaja nadležnom organu u svim slučajevima u kojima je dužan da to učini. Ako osiguranik ne izvrši u određeno vrijeme obavještavanje osiguravatelja, on je dužan nadoknaditi štetu osiguravatelju koju bi on zbog toga imao.