Aktuelnosti

Aktuelnosti | Cetvrtak, 21 Septembar 2017

Obavještenje o sazivanju Skupštine dioni

DD za osiguranje "VGT" Visoko Skupština Društva Broj: 59/17. Datum: 20.09.2017. godine   Na osnovu člana 129. i 146. Statuta DD za osiguranje "VGT" Visoko, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim ... Detaljnije

Aktuelnosti | Srijeda, 30 August 2017

Bilans stanja i bilans uspjeha za period

Opći podaci od 01.01.2017.-30.06.2017. Bilans stanja Društva za osiguranje na dan 30.06.2017. Bilans uspjeha Društva za osiguranje za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. ... Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 11 Juli 2017

Obavijest

      Detaljnije

News image

Aktuelnosti | Utorak, 30 May 2017

Obavijest za dioničare Društva

Obavještavamo Vas da je DD za osiguranje VGT Visoko, Alaudin 1, 71 300 Visoko zaprimilo ponudu za ... Detaljnije

-
+
1
Pratite nas na:

Ako postoji zaključena polica auto - kasko osiguranja i desi se osigurani slučaj u periodu trajanja osiguranja, šta je obaveza osiguranika?

Potpuno kasko osiguranje motornih vozila uključuje naknadu štete prouzrokovanu uništenjem i oštećenjem osiguranog vozila kao i alata, pribora i rezervnih dijelova osiguranih u smislu uslova za kasko osiguranje motornih vozila od osnovnih rizika: saobraćajne nezgode, pada ili udara nekog predmeta, požara, udara groma, ekspolozije, osim eksplozije od nuklearne energije, oluje, grada, snježne lavine, pada vazdušnih letjelica svih vrsta, manifestacija i demonstracija, zlonamjernih postupaka ili objesti zrećih lica, oštećenja tapacirunga prouzrokovanog prilikom pružanja prve pomoći licima koja su povrijeđena u saobraćajnoj nesreći ili na neki drugi način, namjernog prouzrokovanja štete na osiguranoj stvari u cilju sprječavanja veće štete. Ako se ugovori ili plati odgovarajuća premija, osiguranjem se pokriva i rizik krađe, provalne krađe, poplave, bujice, visoke vode.

Osiguranik gubi pravo iz osiguranja u skladu sa uslovima za kasko osiguranje motornih vozila za vrijeme dok vozilom upravlja lice bez odgovarajuće dozvole za upravljanje, za vrijeme dok vozilom upravlja vozač pod dejstvom alkohola, droga ili drugih narkotika i ako je šteta prouzrokovana namjerno ili prijevarom.

 

Kad nastane osigurani slučaj na osnovu koga se traži naknada iz osiguranja, osiguranik je dužan da postupi prema slijedećem:

  1. Da odmah preduzme sve mjere koje su u njegovoj mogućnosti za otklanjanje i smanjenje štete, da oštećenu, osiguranu stvar obezbijedi od daljih oštećenja, kao i da se pri tom pridržava uputstva koje mu da osiguravatelj, odnosno njegov predstavnik.
  2. Da odmah, najkasnije u roku od tri dana po saznanju, osiguravatelju prijavi da je na osiguranoj stvari nastala šteta ostvarenjem osigurane opasnosti, odnosno da je nastao osigurani slučaj i da što prije, a najkasnije u roku od tri dana, pismeno potvrdi prijavu učinjenu usmeno, telefonski ili neposredno radio-vezom.
  3. Da u svim slučajevima predviđenim propisima, a naročito kada je šteta prouzrokovana od požara, eksplozije, krađe, razbojništva i saobraćajne nezgode, prijavi nadležnom organu unutrašnjih poslova i navede koje su sve stvari uništene.
  4. Da o nastanku osiguranog slučaja osiguravatelju da popis uništenih stvari uz približno naznačenje njihovih vrijednosti.
  5. Da do uvida o oštećenju od strane predstavnika osiguravatelja ne promijeni stanje oštećenih, odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja, odnosno spriječavanja uvećanja šteta.


Osiguranik je dužan da osiguravatelju pruži sve podatke sa kojima raspolaže, a koji su neophodni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Osiguravatelj može isto tako zahtjevati da mu osiguranik pribavi i druge dokaze, ukoliko je to potrebno i opravdano radi utvrđivanja uzroka, obima i visine štete, a naročito dokaz da je osiguranik prijavio nastanak događaja nadležnom organu u svim slučajevima u kojima je dužan da to učini. Ako osiguranik ne izvrši u određeno vrijeme obavještavanje osiguravatelja, on je dužan nadoknaditi štetu osiguravatelju koju bi on zbog toga imao.