U kojim slučajevima se vrši povrat premije osiguraniku na osnovu zaključene police autoodgovornosti, i da li važi polica autoodgovornosti ako se promjeni vlasnik motornog vozila?

U slučaju uništenja ili odjave vozila, osiguravajuće društvo je u obavezi, na zahtjev osiguranika, vratiti neiskorišteni dio premije od dana prijema otkaza osiguranja. Društvo će vratiti neiskorišteni dio premije osiguranja pod uslovom da se do tada nije dogodio osigurani slučaj. Prilikom obračuna neiskorištenog dijela premije primjenjuje se premijski sistem koji je važio na dan ugovoranja osiguranja.

Ako se za vrijeme trajanja osiguranja promijeni vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila , prava i obaveze iz ugovora o osiguranju od automobilske odogvornosti prenose se na novog vlasnika, odnosno korisnika. Prava i obaveze koje se prenesu na novog vlasnika traju do isteka tekućeg perioda osiguranja.