KASKO OSIGURANJE

KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA

BRIGU O VAŠIM RIZICIMA PREPUSTITE NAMA

Osnovni ciljevi VGT osiguranja jesu stalno unapređivanje kvaliteta usluga u skladu sa potrebama klijenata. Pored toga, cilj nam je da naše društvo prepoznate kao sinonim sigurnosti i povjerenja.

1. ZAŠTO VAM JE POTREBNO KASKO OSIGURANJE?

Kasko osiguranje Vam omogućava nadoknadu za materijalnu štetu nastalu na vašem vozilu u svakoj vrsti saobraćajne nezgode, pa i onda kada ste Vi prouzrokovali saobraćajnu nezgodu,  kao i za nezgode koje se dogode kada se Vi ne nalazite u blizini Vašeg vozila.

 

2. OBLICI KASKO OSIGURANJA

-          Potpuno kasko osiguranje, bez učešća i sa učešćem osiguranika u šteti

-          Djelimično kasko osiguranje, bez učešća osiguranika u šteti

-          Posebni oblici kasko osiguranja, bez učešća osiguranika u šteti

 

3. POTPUNO KASKO OSIGURANJE

Potpuno kasko osiguranje motornih vozila uključuje nadoknadu štete prouzrokovane uništenjem i oštećenjem osiguranog vozila, kao i alata, pribora i rezervnih dijelova obuhvaćenih osiguranjem, od osnovnih rizika:

-          saobraćajne nezgode

-          pada ili udara nekog predmeta

-          požara

-          udara groma

-          eksplozije

-          oluje

-          grada (tuče)

-          snježne lavine

-          pada vazdušnih letjelica

-          manifestacija i demonstracija

-          zlonamjernih postupaka ili obijesti trećih lica

NAPOMENA: Ukoliko se ugovori i obračuna odgovarajuća premija, osiguranjem se

pokriva i rizik krađe, provalne krađe, poplave, bujice, visoke vode i dr.

 

4. PREMIJA POTPUNOG KASKO OSIGURANJA

Osnovica za obračun premije potpunog kasko osiguranja je stvarna novonabavna vrijednost vozila u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju. Pored toga visinu premije određuje i:

-          oblik i obim pokrića

-          vrsta i namjena vozila

-          tehničke karakteristike vozila

-          procjena rizika

 

5. KOJE POPUSTE MOŽETE OSTVARITI?

Prilikom zaključenja police kasko osiguranja možete u skladu sa tarifom ostvariti različite vrste popusta:

-          za svaku godinu osiguranja bez štete (bonus),

-          za vezana osiguranja (za osiguranike koji u VGT osiguranju imaju zaključene i druge vidove osiguranja),

-          za priznate zaštitne uređaje od krađe vozila,

-          za članstvo u AMK BiH,

-          za osobe sa invaliditetom,

-          za godine starosti vozila i druge.

 

6. DJELIMIČNO KASKO OSIGURANJE

Ukoliko su Vaši zahtjevi nešto drugačiji, možete odabrati jedan od oblika djelimičnog kasko osiguranja, kojim su osigurani samo pojedinačni rizici. Za djelimično kasko osiguranje se možete odlučiti i u slučajevima kada imate zaključeno potpuno kasko osiguranje sa ugovorenim učešćem u šteti.

Oblici djelimičnog kasko osiguranja su:

-          kombinacija A  -  grupa rizika požara

-          kombinacija B  -  grupa rizika krađe

-          kombinacija C  -  grupa rizika požara i krađe

-          kombinacija D i E  -  lom stakla na vozilima i štete neposredno prouzrokovane od divljači i domaćih životinja

-          kombinacija F i G  -  troškovi prevoza putničkog automobila u slučaju kada vozilo nije u voznom stanju usljed saobraćajne nezgode ili kvara, i troškovi prevoza vozača i putnika.

 

7. GDJE VAM VRIJEDI KASKO OSIGURANJE?

Osiguranje vrijedi za vrijeme dok se vozilo nalazi na teritoriji BiH i ostalih evropskih zemalja članica sistema zelene karte, ako se drugačije ne ugovori.

 

8. KAKO PLATITI PREMIJU?

Jedna od pogodnosti koju nudimo je i mogućnost plaćanja premije u više rata (bez kamate), u ovisnosti od visine premije.


9. KADA VAM ISPLAĆUJEMO ŠTETU?

VGT osiguranje vrši isplatu odštetnih zahtjeva u zakonskom roku.

Ažurirano (Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015 07:21)