OSIGURANJE OD NEZGODE

OSIGURANJA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA

BRIGU O VAŠIM RIZICIMA PREPUSTITE NAMA

DD za osiguranje imovine i lica VGT je osiguravajuće društvo koje se za relativno kratak period svog postojanja pozicioniralo među vodeća društva u BiH. Osnovni ciljevi VGT osiguranja jesu stalno unapređivanje kvaliteta usluga u skladu sa potrebama klijenata. Pored toga, cilj nam je da naše društvo prepoznate kao sinonim sigurnosti i povjerenja.

1. ZAŠTO VAM JE POTREBNO OSIGURANJE OD NEZGODE?

U našim svakodnevnim aktivnostima možemo biti pažljivi, ali ne možemo predvidjeti nesreće. Nezgoda u svakom trenutku može poremetiti naš uobičajeni dnevni ritam. Zajedno i pravovremeno se možemo pobrinuti za Vašu sigurnost. Zaključivanjem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) kod VGT osiguranja, nesreće ne možemo spriječiti, ali možemo ublažiti njihove posljedice.

 

2. ŠTA PREDSTAVLJA NESRETAN SLUČAJ?

Nesretnim slučajem podrazumijeva se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtjeva ljekarsku pomoć.

 

3. POD NESRETNIM SLUČAJEM SE SMATRAJU SLIJEDEĆI DOGAĐAJI:

-Gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o predmet;

-Udar električne struje ili groma;

-Pad, okliznuće, survavanje;

-Ranjavanje oružjem, raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijalima;

-Ubod kakvim predmetom, udar;

-Udar ili ujed životinje, ubod insekta izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana kakva infektivna bolest;

 

4. KOJI VAM RIZICI MOGU BITI POKRIVENI OSIGURANJEM?

Osiguranjem bi bile nadoknadive štete ako osiguranik doživi nesretan slučaj koji ima za posljedicu:

-Smrt;

-Potpuni ili djelimični invaliditet;

-Troškove liječenja;

-Dnevnu naknadu za boravak u bolnici;

NAPOMENA: Kod nekih vidova osiguranja moguće je ugovoriti i osiguranje u slučaju smrti usljed bolesti.

 

5. VGT OSIGURANJE d.d Vam nudi mogućnost ugovaranja slijedećih vidova osiguranja:

-Individualno osiguranje;

-Kolektivno osiguranje uposlenika;

-Osiguranje učenika i studenata;

-Osiguranje članova sportskih organizacija;

-Osiguranje gostiju hotela, motela i drugih ugostiteljskih objekata;

-Osiguranje izletnika i turista;

-Osiguranje deminera;

-Obavezno i dobrovoljno osiguranje putnika u javnom prevozu;

-Ostala osiguranja od posljedica nesretnog slučaja;

 

6. KO MOŽE BITI OSIGURAN?

Osigurati se mogu sve osobe od 14 do 75 godina starosti. Lica mlađa od 14 a starija od 75 godina mogu biti osigurana prema posebnim ili dopunskim uslovima.

 

7. NA KOJE SUME SE MOŽETE OSIGURATI?

Visina osigurane sume zavisi od mjesečne tj. godišnje premije.

 

8. KO MOŽE BITI KORISNIK OSIGURANJA?

U slučaju invaliditeta korisnik osiguranja je osiguranik, a u slučaju smrti osiguranika osobe naznačene na polici ili zakonski nasljednik.

 

9. GDJE VAM VRIJEDI OSIGURANJE?

Osiguranje vrijedi u svim zemljama svijeta, izuzev u zemljama u kojima su na snazi ratna dejstva.

 

10. KAKO PLATITI PREMIJU?

Nudimo Vam mogućnost plaćanja premije prema sporazumu.

Ažurirano (Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015 07:33)